ಕಣ್ಮನ ತಣಿಸುವ ಪಟ್ಟದ ಗೊಂಬೆಗಳು

ದಸರಾ ಎಂದೊಡನೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಜಂಬೂಸವಾರಿ, ಪಂಜಿನ ಕವಾಯಿತುಗಳೊಡನೆ ಗೊಂಬೆ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ಸಂಪ್ರದಾಯವೇ ಸರಿ. ದಸರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಸಾಲುಸಾಲಾಗಿ

Read more