ಈವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವನ ‘ರುದ್ರ ಅವತಾರ’

ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಈವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವಾದ ತಿರುವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ರುದ್ರ ವೀರಭದ್ರನಾದ ವಿಶೇಷ ದೃಷ್ಯಗಳು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಸತಿ ಪತಿಯ ಸುಮಧುರ ಕ್ಷಣಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ

Read more