ಹುಷಾರ್.. ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡ ಉದಾಸೀನ

ಯಕೃತಿನ ಸಿರೊಸಿಸ್ ಕೇವಲ ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುವುದಿಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಬಹುದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 75 ಲಕ್ಷ ಜನ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ `ಸಿ’ಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ

Read more