ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ‘ಅಲೋವೆರಾ ಸೂತ್ರ’

ಅಲೋ ವೆರಾ ಎಂಬುದು “ಅಲೋ” ಕುಲದ ಒಂದು ರಸವತ್ತಾದ ಸಸ್ಯ ಜಾತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಲಿಲಿಯೆಸಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಳ್ಳಿ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಲೋ ವೆರಾ ಸಸ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು

Read more