ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿನೂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೆಡೆ ಕಲೆತು ಬೆರೆತ ಸಂಭ್ರಮ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಪ್ತ ರಕ್ಷಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸೇಂಟ್ ಅಂಟೋನಿ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ

Read more