ಸ್ತನಪಾನ ಶಿಶು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋಪಾನ

ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ತನಪಾನ ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಶಿಶುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೈಕೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಆರಂಭಿಕ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ಕಂದನಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆಯುವ ಹಾಗೂ ಶಿಶುವಿನ

Read more