ಸುಗಂಧಗಳಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ..?

ಸುಗಂಧಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳನ್ನಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಸುಗಂಧಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಬಹುದೆಂಬ ರಹಸ್ಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಕೆಲವು ಸುಗಂಧಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ದಿಗೆ ಹೇಗೆ

Read more