ಅನ್ನ ಎಸೆಯುವ ಮುನ್ನ ತಿಳಿಯರಿ ಹಸಿವಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನ..!

ಅನ್ನವೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವ ಧಾತು, ಜೀವಧ್ವನಿ. ಪುರಾಣ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯು ಅನ್ನ ಎಂಬ ಅಗುಳಿನಲ್ಲಿದೆ. ದಿನವೂ

Read more