ಮಾಲೀಕನ 62,000 ರೂ.ಗರಿಗರಿ ನೋಟು ತಿಂದು ತೇಗಿದ ಮೇಕೆ..!

ಕನ್ನೌಜ್ (ಉ.ಪ್ರ.), ಜೂ.8-ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾದೆ. ಈಗ ಆ ಮಾತನ್ನು ಆಡು ತಿನ್ನದೇ ಬಿಡದ ವಸ್ತುವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂಥ

Read more

ಎಲೆಗಳೇ ಈತನ ಆಹಾರ, 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಖಾಯಿಲೆಯೇ ಬಂದಿಲ್ಲ…!

ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ಜೀವಿಸಲು ತನ್ನ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.  ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಚಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು

Read more