ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (06-09-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :  ಗುಣಶಾಲಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷವನ್ನು, ಗುಣಹೀನನಿಂದ ಕನಿಕರವನ್ನು, ಸಮಾನ ನಿಂದ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.  -ಭಾಗವತ ಪಂಚಾಂಗ : 06.09.2018 ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (05-09-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :  ತಕ್ಷಕನಿಗೆ ವಿಷವು ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ನೊಣಕ್ಕೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಚೇಳಿಗೆ ಬಾಲದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ದುಷ್ಟನ ಸರ್ವಾಂಗಗಳಲ್ಲೂ ವಿಷವಿರುತ್ತದೆ.  –ಸಮಯೋಚಿತಪದ್ಯಮಾಲಿಕಾ ಪಂಚಾಂಗ : 05.09.2018 ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (04-09-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :  ತನಗೆ ಅಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದವನು ತಿರುಗಿ ಅಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸದಾಚಾರವನ್ನು ಅವಶ್ಯ ವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯೇ ಭೂಷಣ. -ರಾಮಾಯಣ, ಯುದ್ಧ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (02-09-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :  ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮೂಳೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಶವಾದೀತೆಂದು ಹೆದರಿ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ದೇಹವು ಸಾವಿರಾರು ಮೂಳೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಯೆಂಬುದನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. -ಪ್ರಭೋಧ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (01-09-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :  ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ವಾದಕ್ಕಿಳಿಯಬಾರದು. ಅಪ್ರಾರ್ಥಿತನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡ ಬೇಕು. ಕಾಮ, ದುಡುಕು, ದ್ವೇಷಗಳಿಂದ ಧರ್ಮವನ್ನೆಂದಿಗೂ ತ್ಯಜಿಸಬಾರದು.  -ಮಹಾಭಾರತ ಪಂಚಾಂಗ : 01.09.2018 ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (31-08-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :  ರಾಜನ ನಡತೆ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯಾಗಿದೆ-ನ್ಯಾಯವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವುದು, ಬೆಳೆಸುವುದು, ಕಾಪಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಅರ್ಹರಾದವರಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದು -ಸುಭಾಷಿತಸುಧಾನಿಧಿ ಪಂಚಾಂಗ : 31.08.2018

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (24-08-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :  ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೊಂದದ ಮಾತನ್ನು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ತಿರಸ್ಕಾರವೂ ಅಪಮಾನವೂ ಸಂಭವಿಸುವುವು. -ಪಂಚತಂತ್ರ , ಮಿತ್ರಬೇಧ ಪಂಚಾಂಗ :

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (17-08-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಹಿರಿಯನಾಗಿದ್ದರೂ, ಗುರುವಾಗಿದ್ದರೂ ಗರ್ವದಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯಾಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನರಿಯದೆ ದಾರಿತಪ್ಪಿ ನಡೆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲು ಹಿಂದೆಗೆಯಬಾರದು -ಮಹಾಭಾರತ ಪಂಚಾಂಗ : 17.08.2018 ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (03-08-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ಮಾತು, ಮಾತಿನಂತೆ ಕ್ರಿಯೆ, ಮನಸ್ಸು,  ಮಾತು , ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಪುರು ಷರು ಒಂದೇ ಬಗೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ  -ಸುಭಾಷಿತ ರತ್ನ ಬಂಡಾಗಾರ ಪಂಚಾಂಗ :

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (27-07-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ರಾಜಸೇವೆಯೆಂಬುದು ಕತ್ತಿಯ ಅಲಗನ್ನು ನೆಕ್ಕಿದಂತೆ.ಸಿಂಹವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತೆ, ಸರ್ಪದ ಮುಖವನ್ನು ಚುಂಬಿಸಿದಂತೆ. -ಕುವಲಯಾನಂದ 27.07.2018 ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಬೆ.06.04 / ಸೂರ್ಯ

Read more