ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಆನಂದಮಯವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ..!

ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಹೆಸರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಉಸಿರು ಇರುತ್ತದೆ. ಸತ್ತಾಗ ಉಸಿರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಉಸಿರು ಮತ್ತು ಹೆಸರಿನ ಅಂತರವೇ ಜೀವನ. ಈ

Read more