ನೀವು ಬಳಸುವ ಇಯರ್ ಫೋನ್ ಏಷ್ಟು ಸೇಫ್..?

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿಯ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ, ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಗಳು, ಐಪಾಡಗಳು, ಹಾಗೂ MP3 ಪ್ಲೇಯೇರ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗ್ಯಾಡಜೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿನ

Read more