ಏಡ್ಸ್’ಗಿಂತಲೂ ಡೇಂಜರ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್

ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 500 ದಶ ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಅಥವಾ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿ ರೋಗದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾರಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ,

Read more