ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (10-10-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :  ವೈರಿಯನ್ನು ಬುಡಸಹಿತ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೆ ಅವನನ್ನು ಕೆಣಕಬಾರದು. ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾವಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗುತ್ತಾನೆ. –ಭಾರತಮಂಜರೀ # ಪಂಚಾಂಗ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (09-10-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :  ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಬಹಳ ದುರ್ಲಭ. ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ, ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಾತಿನೊಡನೆ ಮಾಡುವ ದಾನ, ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನ, ಕ್ಷಮೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (08-10-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :  ಧನವಂತನು ಮಡದಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿದವನು ಸಭೆ ಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಸುಗಳಿಂದ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಕೃಷಿಯಿಂದ ಬಡತನವನ್ನು ಜಯಿಸಬಹುದು.

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (07-10-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :  ಪರಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಧನ. ವಿಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಧನ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವೇ ಧನ. ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯಾದರೋ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಖಂಡ ಧನ.  – ಭಾರತಮಂಜರೀ ಸೂರ್ಯ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (05-10-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :  ಕ್ರಿಯೆಯಿಲ್ಲದ ಬರಿಯ ತಿಳಿವು ನಷ್ಟವಾದಂತೆ(ವ್ಯರ್ಥ), ತಿಳಿವಿಲ್ಲದವನ ಕ್ರಿಯೆಯೂ ನಷ್ಟವೇ. ಕುರುಡನು ಓಡಿದರೂ ಫಲವಿಲ್ಲ. ಕುಂಟನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಫಲವಿಲ್ಲ(ಅವರಿಬ್ಬರು ನಷ್ಟರೇ) – ಯಶಸ್ತಿಲಕ #

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (04-10-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :  ಅನೇಕಾನೇಕ ದೋಷಗಳಿಂದ ಶರೀರವು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಪ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ? ಪ್ರಿಯನಾದವನು ಎಷ್ಟೇ ಅನುಚಿತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರಿಯನೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ.-ಪಂಚತಂತ್ರ # ಪಂಚಾಂಗ :

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (03-10-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :  ಎಂದೆಂದೂ ಅಪಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗದ ಕಾರಣ, ಬೆಲೆ ಕುಂದದ ಕಾರಣ, ನಾಶವಾಗದ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ದ್ರವ್ಯಗಳೆಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದ್ರವ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. -ಹಿತೋಪದೇಶ # ಪಂಚಾಂಗ :

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (02-10-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :   ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಹೋರಾಡುತ್ತವೆ. ಗಿಣಿ, ಶಾರಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪಠಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾವನಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅವನೀಗ ಶೂರ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತ.

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (29-09-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :   ಬರೀ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದಾಗಲೀ, ತಪಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಲೀ ಯಾರೂ `ಪಾತ್ರ’ನೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಲ್ಲಿ ನಡತೆ, ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸು ಇರುತ್ತವೆಯೋ ಅವನೇ ಸತ್ಪಾತ್ರ.-ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ : ಶನಿವಾರ, 29.09.2018

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (26-09-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :   ಬೇರೆಯವರು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಸಹಿಸಬೇಕು. ಯಾರನ್ನೂ ಅವಮಾನ ಗೊಳಿಸಬಾರದು. ಅನಿತ್ಯವಾದ ಈ ಶರೀರಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೊಡನೆಯೂ ಹಗೆತನ ವಿರಬಾರದು. -ಮನುಸ್ಮೃತಿ # ಪಂಚಾಂಗ :

Read more