ನೀವು ಹಾರುವ ಮಾನವರಾಗ ಬೇಕೇ..?

ನೀವು ಹಾರುವ ಮಾನವರಾಗ ಬೇಕೇ..? ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಈಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಜೆಟ್ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿದರೆ ನೀವು ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ರೀತಿ ಹಾರಬಹುದು.

Read more