ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು…ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು..!

ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಕೊಂಚ ಕೂಲಂಕಶವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಿ ಕೊಂಡರೆ, ಹಲವಾರು ಮಚ್ಚೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಚ್ಚೆ ಎಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುವ ಒಂದು ಗುರುತು. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಬೇರೆ

Read more