ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ಬಡವರ ಫ್ರಿಡ್ಜ್

ಆಧುನಿಕ ಆಹಾರ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಹೆಸರೇಳಲಾಗಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅತಿಯಾದ ಆಹಾರ ಕಲಬೆರಕೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವೆಲ್ಲ ವಿಷವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.  ಮಾನವ

Read more