ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಒದ್ದು ಓಡಿಸಿಬಿಡಿ

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫ್ರೆಂಚ್ ತತ್ವಜಾನಿ ಬ್ಲೇಸ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರಂತೆ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಮೆದುಳು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಕಲ್ ನೀಡಿದ

Read more