ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಅನುಕರಣೆಯ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಬೇಕೆ ?

ಕಾವ್ಯ, ರಾಮನಗರ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಯುಗಾದಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದ ದಿನ. ಹೊಸ ವರುಷವಾಗಿ ಯುಗಾದಿಯ ಆಚರಣೆಗೂ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ರಾತ್ರಿಯ ಆಚರಣೆಗೂ ಅಜಗಜಾಂತರ

Read more