13 ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು,71ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 368 ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳಿಂದ 1.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಭೂಮಿ ಗುಳುಂ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ.17- ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 13 ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, 71 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 368 ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳು, 150 ಮಾಲ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರು ರಾಜಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಂದರೆ 1.2

Read more