ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ..?

ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಂಗಾರವೊಂದೂ, ವೈದ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯೌಷಧವೆಂದೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಕರಿ ಮೆಣಸು ಮುಂತಾದ

Read more