ಇಲಿ-ಹೆಗ್ಗಣಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಈ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳು..!

ಪರಭಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾ ಹಾರಿ ಗಿಡ-ಮರಗಳು, ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲದ ವಿಸ್ಮಯ. ನೋಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಇವು ಕ್ರಿಮಿ-ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತಿತರ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಭಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ಮಾಂಸಾ

Read more