ನೀವು ಅಪರೂಪದ ಬಿಳಿ ಮೊಸಳೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ..?

ನೀವೇನೇ ಹೇಳಿ.. ಶ್ವೇತ ವರ್ಣದ ಜೀವಿಗಳು ಎಲ್ಲರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು. ಬಿಳಿ ಹುಲಿ, ಬಿಳಿ ಸಿಂಹ, ಬಿಳಿ ಜಿಂಕೆ, ಬಿಳಿ ನವಿಲು, ಬಿಳಿ ಕಾಗೆ.. ಇತ್ಯಾದಿ

Read more