ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಸುಗ್ಗಿ-ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂತೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸ್ಟೋನ್ ಹೆಂಜ್ ಉತ್ಸವ..!

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಸುಗ್ಗಿ-ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಗಳಂತೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬ್ರಟನ್‍ನಲ್ಲೂ ಬೇಸಿಗೆ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ ಸಡಗರ-ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಈ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ

Read more