ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಿ

ಅತಿಯಾದ ಕೊಬ್ಬು ಇರುವ ಹಾಗೂ ಸ್ಥೂಲಕಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕರುಳು, ಗರ್ಭಕೋಶ, ಪ್ರೊಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‍ಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆ

Read more