ಬ್ರಿಟನ್ ಜಲಧಾಮದಲ್ಲಿ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಗಳ ರೇಸ್..!

ನೀವು ಅನೇಕ ಜಲ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ರೇಸ್‍ಗಳನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‍ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೇಸ್ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಜಲಧಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಗಳ

Read more