ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಂಬತ್ತಿ ಬೆಳಕಿನ ಸಂವೇದನೆ

ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ

vividdaa

ಸ್ಟೃಯು ಉದುಸಿದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬೆಳಕು ಶ್ವಕ್ಕೆ ಅದರಾಚೆಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿದೆ. ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳು ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಡುತ್ತಾ ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನವಾದ ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ‘ಶ್ವವು ಬೆಳಗುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಹರಿಯಲಿ’ ಎಂದು ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕತ್ತಲೆಯು ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಂಗತನಾದಾಗ ಕತ್ತಲೆಯ ಮುಸುಕು ತೆರೆದುಕೊಂಡು ಅದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ದ್ಯಾಮಾನದಿಂದ ಪ್ರಭಾತನಾದ ಮಾನವನು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಬೆಳಕಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟೃಸುವ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ.
ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿರುವ ಕಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ರ್ಘಸುತ್ತಾ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜನವು ಸಂಶೋಸಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನೂ ಕೂಡ, ಪ್ರಾಚೀನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳಂತಹ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮರ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಪಳೆಯುಳಿಕೆ, ಇಂಧನಗಳು, ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿ, ಜಲಶಕ್ತಿ, ವಾಯು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉಬ್ಬರಳಿತದ ಶಕ್ತಿಯಂಥ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಬೆಳಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊಂಬತ್ತಿಯು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ಹಲವು ಷಯಗಳ ವಾಹಕವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಮೋಂಬತ್ತಿ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಿ, ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿ, ಬದುಕಿನ ಆಶಾಕಿರಣವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ದಯೆ ಹಾಗೂ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೋರುವ ಒಂದು ಆರಾಧನಾ ಸಾಮಗ್ರಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಪೂಜ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುವ ಮೋಂಬತ್ತಿಗಳ ಕುರಿತಾದ ಈ ಶಿಷ್ಟ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಿಕಾ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾದ ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಸೂರಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಣಿತರಾದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳ ಈ ಸಂಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಮೋಂಬತ್ತಿಗಳು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭಗಳಿಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸವುದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ತಾವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅವು ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಲು ಮೇಣವನ್ನು ಕರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದೇನನ್ನೋ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೋಂಬತ್ತಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅದು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ವಸಿರದ ಹಲವಾರು ಶಿಷ್ಟ ಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಒಂದು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ತುಣುಕಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಬಳಸುವವರು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತರನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಆಪ್ತತೆಂದ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ತೊನೆದಾಡುವ ಜಲೆಯು ಗಾಳಿ ಬೀಸುವುದರಿಂದ ಆರಿ ಹೋಗದಂತೆ, ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಹೋಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತು. ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಜನರು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಮೋಂಬತ್ತಿಗಳ ಜಲೆಯು ತನ್ನ ಅಸದೃಶವಾದ ಆಕಾರಗಳು, ನೆರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳ ಪ್ರಶಾಂತ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡುವವರ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಕೂಡ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮಗುನ ತೊಟ್ಟಿಲಿನಿಂದ ಡಿದು ಸ್ಮಶಾನದ ಗೋರಿಯವರೆಗೂ ಹಲವಾರು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಅದರಲ್ಲೂ ಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಬಳಸುವ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೋಂಬತ್ತಿಯು ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ.

ಮೋಂಬತ್ತಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬಗಳು, ಮದುವೆ ಮತ್ತಿತರ ಸಂತೋಷದ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಅಥವಾ ಶೋಕತಪ್ತ ಆಚರಣೆಗಳು ಇಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ದೈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವು ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ! ಪತಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೀಟಗಳು ಅವುಗಳ ಜಲೆಯ ಆಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಆತ್ಮಾಹುತಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಹರಿಯಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಮೋಂಬತ್ತಿ ಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಭಯ, ಹತಾಶೆ ಮತ್ತು ದುಃಖವನ್ನು ತನ್ನ ನೆರಳಿನ ಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಕತ್ತಲೆಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಅವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಅವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಆದಾಯ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಗುಡಿಕೈಗಾರಿಕೆಯಾಗಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಮೋಂಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಪದಾರ್ಥವು(ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್) ತುಂಬಾ ನಯವಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಬಳಕುವಂತಹದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಆಕಾರ, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ರಚನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಗಾಧವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಅದರ ಬತ್ತಿಯು ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ ಅದರ ಮೇಣವು ನಿಧಾನವಾಗಿ, ನಿಶ್ಯಬ್ದವಾಗಿ ಕರುಗುತ್ತಾ, ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ದೂರರಿಸಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ತಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಸಂಕೇತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ! ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಬಗೆಯ ದೀಪಗಳಂತೆ ಮೋಂಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೂ ಮತ್ತು ಅಗರಬತ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಭಕ್ತರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ದೇದೀಪ್ಯಮಾನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೋಂಬತ್ತಿಗಳು ಭಕ್ತಿಭಾವಗಳನ್ನು ಭಾವೋದ್ವೇಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಮನವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ನೋವು, ದುಃಖ ಮತ್ತು ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಮನವಾಗಿ ಹಗುರವಾಗಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿವೆ. ಮೋಂಬತ್ತಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತವಾದವು. ಅವು ಸರ್ವರೊಂದಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೂರ್ತ ರೂಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳಲು ಪರಸ್ಪರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೆಂಕಟೇಶ್ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

► Follow us on –  Facebook / Twitter  / Google+

Facebook Comments

Sri Raghav

Admin