ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ 600 ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಎಂದ ‘ಮಹಾ’ಮಂತ್ರಿ

ಮುಂಬೈ, ಸೆ. 17- ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ 600 ಮಕ್ಕಳು ಸಾವಿಗೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ ಜನರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬುಡಕಟ್ಟು

Read more