ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಆಯೋಗದಿಂದ ಯತ್ನ : ವೆಂಕಟೇಶ್

ರಾಮನಗರ ಏ. 25 :- ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಆಯೋಗ ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸಫಾಯಿ

Read more