ಎಲೆಗಳೇ ಈತನ ಆಹಾರ, 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಖಾಯಿಲೆಯೇ ಬಂದಿಲ್ಲ…!

ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ಜೀವಿಸಲು ತನ್ನ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.  ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಚಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು

Read more