ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಪ್ರಥಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕದಂಬರ ಉತ್ಸವ

ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಥಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕದಂಬರ ನೆನಪಿನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿ ಕದಂಬರ ನಾಡಾದ ಬನವಾಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಕದಂಬೋತ್ಸವವನ್ನು ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಅಣಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಬನವಾಸಿ ಸುತ್ತ

Read more