ಕನ್ನಡಲ್ಲೂ ‘ಕಾದಲ್’

ಕಾದಲ್ ಎಂದರೆ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ಸೂಪರ್‍ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾದಲ್

Read more