ಗಗನದ ವೇಗದೂತ

ಹಕ್ಕಿ ಸಂಗದಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಮಾಡುವುದೇನಗೆ ಹಾರುವುದು ಹೃತ್ ಪಕ್ಷಿ ಲೋಕದ ಕೊನೆಗೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕವಿವಾಸಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೆರಿಗ್ರಿನ್ ಫಾಲ್ಕನ್ ಈ

Read more