ನಗದು ರಹಿತ ವ್ಯವಹಾರ ಹೇಗೆ..?

ದೊಡ್ಡ ನೋಟು ರದ್ಧತಿ ನಂತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನಗದು ರಹಿತ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಗದು ರಹಿತ ವ್ಯವಹಾರದ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ

Read more