ಸರ್ಕಾರಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಕರು, ವಿತರಕರ ಒತ್ತಾಯ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ.12– ತಾನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಪುಸ್ತಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಮತ್ತು

Read more