ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ‘ಬಸವ ಪಂಚಮಿ’ ಆಚರಣೆ

ತುಮಕೂರು, ಜು.26-ಈ ಬಾರಿಯ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯನ್ನು ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು,ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರೋಗಿಗಳು,ಅಶ್ರಮ ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ಹಾಲು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ ವೇದಿಕೆ-ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

Read more