ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (19-09-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :  ಸ್ವಭಾವತಃ  ಸುಂದರವಾದುದು, ಅಸುಂದರವಾದುದು ಎಂದು ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೇನು? ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಸುಂದರ. -ಹಿತೋಪದೇಶ, ಸುಹೃದ್ಭೇದ ಪಂಚಾಂಗ :   19.09.2018

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (12-09-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :  ಕವಿಗಳು ಆಶ್ರಯಿಸಿದುದರಿಂದ ರಾಜರುಗಳು ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದರು. ರಾಜನನ್ನಾಶ್ರಯಿಸುವುದರಿಂದ ಕವಿಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ರಾಜನಿಗೆ ಸಮನಾದ ಉಪಕಾರಿ ಕವಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಲ್ಲ. ಕವಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ರಾಜನಿಗೆ ಸಹಾಯ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (05-09-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :  ತಕ್ಷಕನಿಗೆ ವಿಷವು ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ನೊಣಕ್ಕೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಚೇಳಿಗೆ ಬಾಲದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ದುಷ್ಟನ ಸರ್ವಾಂಗಗಳಲ್ಲೂ ವಿಷವಿರುತ್ತದೆ.  –ಸಮಯೋಚಿತಪದ್ಯಮಾಲಿಕಾ ಪಂಚಾಂಗ : 05.09.2018 ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (29-08-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :  ತನಗಿಂತ ಹೀನರ ಜೊತೆ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಕುಂದುತ್ತದೆ; ತನಗೆ ಸಮರಾದವರೊಡನೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕರೊಡನೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.  -ಹಿತೋಪದೇಶ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (22-08-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :  ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸಿಗುತ್ತದೆಂದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಿರುವ ಮೂರ್ಖನು, ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯುವೆನೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾರ. ನಿಂದಿತವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವವನು ನರಕಕ್ಕಾಗಿ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. -ದೇವೀಭಾಗವತಲ ಪಂಚಾಂಗ : 22.08.2018

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (15-08-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಮನಸ್ಸೆಂಬುವ ಒಂದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡಗಿಸಲು ಯಾವನು ಸಮರ್ಥನಲ್ಲವೋ ಅವನು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ (ಸಮಸ್ತ) ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ..? -ಸುಭಾಷಿತಸುಧಾನಿಧಿ ಪಂಚಾಂಗ : 15.08.2018

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (08-08-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಮಹಾರಾಜ, ಯಾರಿಗೆ ಬಾಹುಬಲವಿಲ್ಲವೋ ಮನೋಬಲವೂ ಇಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರನ ಬಲ ಏನು ಮಾಡೀತು? -ಯಶಸ್ತಿಲಕ ಪಂಚಾಂಗ : 08.08.2018 ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (01-08-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಯಾವುದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಆಗುವು ದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಆಗಬೇಕೋ ಅದು ಯತ್ನ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಅದೃಷ್ಟವಿಲ್ಲವೋ  ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವುದೂ ಸಹ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (25-07-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ, ಸ್ವಜನರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕಾದದ್ದಿದೆ. ಮಹಾತ್ಮರ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ತಿಳಿದವನು `ಇದು ಸರಿಯೇ ಅಲ್ಲವೇ’ ಎಂದು

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (18-07-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದವನೇ ಕುರುಡ. ಯಾಚಕರಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಕೊಡದವನೇ ದುಷ್ಟ. ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸದವನು ಮೃತನೇ ಸರಿ. ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅವನು ಶೋಚನೀಯ.

Read more