ಶಿಕ್ಷಕರು ಭವ್ಯಭಾರತ ಕಟ್ಟುವ ಆಧುನಿಕ ನಿರ್ಮಾತೃಗಳು

ಬಾದಾಮಿ,ಸೆ.16- ಶಿಕ್ಷಕರು ಭವ್ಯ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಆಧುನಿಕ ನಿರ್ಮಾತೃ ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ದೇವರ ಸಮಾನರಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಶಿಲ್ಪಿಗಳೆ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಹಗಳಿರುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ

Read more