ಭಾಗ್ಯಗಳ ಜತೆ ನೀರಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನೂ ಕೊಡಿ

ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಬರ ಬರುವುದಂತೂ ಖಚಿತ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀರಿನ ಮಿತ ಬಳಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ರೈತರು ಕೂಡ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ

Read more