‘ಸಿದ್ದ ಸಾವು ಗೆದ್ದು ನೀ ಎದ್ದು ಬಾ’

ಮಂಚನಬೆಲೆ, ಅ.29– ಕಾಲುವೆಗೆ ಬಿದ್ದು ನಾನು ಕಾಲು ಮುರಿದುಕೊಂಡು 62 ದಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳೂ ಫಲ ನೀಡುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು

Read more