ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿ ವತಿಯಿಂದ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ಗಾಂಧಿ ಚಿಂತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಂ ವಿಚಾರ್ ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಪರೀಕ್ಷ್ಷಾ’ ಕುರಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ

Read more