ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಂಬತ್ತಿ ಬೆಳಕಿನ ಸಂವೇದನೆ

ಸ್ಟೃಯು ಉದುಸಿದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬೆಳಕು ಶ್ವಕ್ಕೆ ಅದರಾಚೆಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿದೆ. ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳು ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಡುತ್ತಾ ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನವಾದ ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ‘ಶ್ವವು ಬೆಳಗುವುದಕ್ಕೆ

Read more