10 ವರ್ಷದ ಸಾಹಸಿ ಬಾಲಕಿಯ ಶಿಖರಾರೋಹಣ

ಅಮೆರಿಕದ ಸಾಹಸಿ ಬಾಲೆಯೊಬ್ಬಳು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೀರಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. 10 ವರ್ಷದ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿ ಕ್ಯಾಲಿ ಪೋರ್ನಿಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರಾರೋಹಣ ಮಾಡಿ ಜಗದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಳು.

Read more