ಭಾರತದಲ್ಲಿವೇ 1,900 ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 400 ಪಕ್ಷಗಳು ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನೇ ಎದುರಿಸಿಲ್ಲ..!

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿ. 15-ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು? ಅನುಮಾನವೇ ಬೇಡ, ಅದು ಭಾರತ. ಅನೇಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯಂತಿರುವ, ಮಿನಿ ವಿಶ್ವದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ

Read more