ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು..?

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ತೀವ್ರತೆಯು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ, ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಳೆಯಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ

Read more