ಬಾಣಸಿಗನಾಗಿ ಅಮಿರ್ ಖಾನ್

ಮೇಲಿನ ಸುದ್ದಿ ಹಿರಿಯ ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಿನಿ ಸಮಾ ಚಾರವು ಖ್ಯಾತ ಬಾಣ ಸಿಗ ಸಂಜೀವ್ ಕಪೂರ್ ಕುರಿತದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ

Read more