ನಾಸಾಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಭಾರತ ಸಂಜಾತ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜಾ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಚಾರಿ

ಹೌಸ್ಟನ್, ಜೂ.8- ಭೂ ಕಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅಂತರಿಕ್ಷ ಗರ್ಭ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಭಾರತೀಯ ಸಂಜಾತ ಸೇರಿದಂತೆ 12 ಹೊಸ ಖಗೋಳ ಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಬಾಹ್ಯಾ ಕಾಶ

Read more