35ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅರಗಿಣಿ ಸಿನಿಮಾ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ

ನಿಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ `ಅರಗಿಣಿ’ ಜನ್ಮ ತಳೆದು ಮೂರೂವರೆ ದಶಕ ಕಳೆಯಿತು. ಈಗ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ 35ನೆ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನ. ಓದುಗ ಪ್ರಭುಗಳು ನೀರೆರೆದು ಬೆಳೆಸಿದ ಸಸಿ ಈಗ ವೃಕ್ಷವಾಗಿ

Read more