ಹಸಿಬಿಸಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ತಾರೆ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಈಗ ‘ಹಂಟರ್ ರಾಣಿ’

ಹಸಿಬಿಸಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ತಾರೆ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಈಗ ಹಂಟರ್ ರಾಣಿ. ಈ ಟೈಟಲ್ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಸೆಕ್ಸಿ ಸನ್ನಿ ರಿವೇಂಜ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾಳಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ

Read more