ಆ್ಯಂಟಿ ಡ್ರೋಣ್ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ

ನವದೆಹಲಿ – ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಾಯು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ದುಷ್ಕøತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಡೆ ಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಡ್ರೋಣ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಚಿಂತನೆ

Read more